We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Trần Thị Bảo Châu
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả