When you reread a classic you do not see more in the book than you did before; you see more in you than was there before.

Clifton Fadiman

Thần Đồng Đất Việt
Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->